THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

Luôn đặt mục tiêu trọng tâm: “ĐỘC LẬP – KHÁCH QUAN – CHÍNH XÁC – KỊP THỜI”, Công ty Cổ phần giám định Worlcontrol đang là một trong những Doanh nghiệp được Bộ Tài nguyên – Môi trường chứng nhận có đủ năng lực và trình độ chuyên môn thực hiện giám định phế liệu theo đúng QCVN theo quyết định số 15/QĐ-BTNMT vào ngày 04/01/2018. Theo thống kê thì chỉ riêng tổng số Hồ sơ giám định phế liệu từ năm 2018 cho đến tháng 05/2019, Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol đã thực hiện hoạt động giám định phế liệu với hơn 4000 hồ sơ. Điều đó chứng tỏ cho thấy, để có được con số đó là một điều không thế nào đạt được nếu như không có sự đồng hành của Quý khách hàng đã, đang và sẽ tiếp tục cùng Công ty phát triển nhiều hơn nữa trong tương lai.

Mới đây, vào ngày 12/06/2019, Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol vừa được công nhận theo Quyết định số 1468/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện tổ chức giám định phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trong phạm vi giám định phù hợp với QCVN 31:2018/BTNMT, QCVN 32:2018/BTNMT, QCVN 33:2018/BTNMT.