Kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 lần 2 và thông báo mời họp ĐHĐCĐ lần 3

Theo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Giám định WorldControl (WSC), tính đến thời điểm 14h00 phút ngày 20/04/2020 số cổ đông và đại biểu tham dự Đại hội đại diện cho 90.000 cổ phần tương ứng 50% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Theo Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty wsc, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần 2 được tổ chức ngày 20/04/2020 của Công ty CP Giám định WorldControl không thành công, lý do không đủ số lượng 65% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Vì vậy, Công ty CP Giám định WorldControl kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (lần 3) của Công ty wsc với các nội dung như sau: Theo file đính kèm./.

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 lần 3

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây